Radionice programa Škola emocija

1. Svesnost o svojim i tuđim emocijama

Na uvodnoj radionici se upoznajemo sa voditeljima programa i programom, kao i međusobno. Upoznajemo se sa načinom radioničarskog rada, dogovaramo oko pravila grupnog rada i stvaramo prijatnu i zabavnu atmosferu.

Ciljevi ove radionice su prepoznavanje osećanja, spoznaja veze između misli, emocija i ponašanja. Aktivnosti podstiču učesnike da postanu svesnija sebe, svojih osobenosti, međusobnih razlika, ali i sličnosti. Ističemo značaj “razgovora sa samim sobom” i podstičemo značaj imaginacije i razmene iskustava.

2. Podsticanje opažanja i izražavanja osećanja

Tokom ove radionice fokusiramo se na podsticanje opažanja, imenovanja i izražavanja osećanja, učenje identifikacije i izgrađivanje rečnika za izražavanje osećanja kao važnog dela komunikacije i kontrole emocija, kao i prihvatanje svojih osećanja, njihovog intenziteta i raspona. Učesnici uče da imenuju i prepoznaju različita osećanja koja se javljaju kada su im potrebe zadovoljene ili nezadovoljene.

3. Ja volim

Tema ove radionice je emocija ljubavi, kada je, prema kome i zbog čega osećamo. Bavićemo se razvijanjem osećaja ljubavi i razlikovanjem doživljaja i ekspresije ljubavi. Približićemo pojmove o različitim načinima izražavanja ljubavi i pomoći ćemo njihovo razumevanje.

4. Kad smo tužni

Ciljevi ove radionice su jasnije prepoznavanje emocije tuge, pružanje mogućnosti za izražavanje i deljenje tuge sa drugima, kao i razvijanje strategija za njeno bolje razumevanje i prevazilaženje. Kroz igru uloga u zadatim situacijama učesnici sagledavaju efekte optužujućih poruka i uče da prepoznaju i izraze kako se učesnici razmene osećaju u toj situaciji i šta im je potrebno.

5. Saosećanje i empatija

Razvijamo prepoznavanje i razumevanje emocionalnih stanja drugih osoba, saosećanje, kao i načine pomaganja drugima u zadovoljavanju njihovih potreba i uklanjanju teškoća. Razgovaramo o sopstvenim osećanjima i osećanjima drugih, kao i o saosećanju (empatiji).

6. Ah te brige…

Na ovoj radionici ćemo se baviti temom briga, kao sastavnim delom života i odrastanja. Kroz aktivnosti podstičemo otvaranje i razgovor o svojim brigama, prepoznajemo strepnje, učimo tehnike oslobađanja od tenzije i podstičemo kreativnije načine rešavanja problema.

7. Sukobi, osećanja i potrebe

Upoznaćemo se sa pojmom sukoba i načinima za njegovo rešavanje, načinima-stilovima ponašanja u sukobu i izgrađivanjem saradnje u sukobima. Podsetićemo učesnike na vezu između osećanja i potreba, na to da su osećanja signali koji ukazuju da li je nečija potreba zadovoljena ili nije i na koji način mogu da izraze svoja osećanja, a da to ne povređuje drugoga.

8. Slušam te, slušaš me

Ciljevi radionice su upoznavanje sa različitim načinima slušanja koji doprinose uspešnoj komunikaciji i povezivanju sa drugima, vežbanje različitih načina slušanja, upućivanje učesnika u veštine slušanja i razumevanja tuđe tačke gledišta, što je od suštinskog značaja u rešavanju sukoba. Upoznavanje sa pojmom saradnje i načinima kojima se dolazi do rešenja koje zadovoljava obe strane, podsticanje saradnje, neverbalne komunikacije, mašte i konstruktivnog rešavanja problema.

9. Strahovi

Razumevanje straha i osnaživanje za savladavanje strahova u svakodnevnim situacijama mogu biti korisni za samopouzdanje i osećaj da se možemo suočiti sa životnim izazovima i problemima. Na radionici ćemo razmišljati o sebi i svojim osećanjima, izražavati i deliti naša strahovanja, kao i razvijati strategije za prevazilaženje straha i za mogućnost nepotiskivanja straha.

10. Ljutnja i bes

Tokom ove radionice bavićemo se prepoznavanjem emocije besa, kao i mogućnostima izražavanja besa. Učićemo kako da prepoznamo nezadovoljene potrebe koje su u osnovi tog osećanja. Upoznaćemo se sa načinima kanalisanja energije besa i razvijati strategije za njegovo prevazilaženje, a ne potiskivanje ili usmeravanje ka sebi.

11. Samopouzdanje

Cilj je razmena pozitivnih osećanja, usmeravanje na pozitivan način razmišljanja, uviđanje svojih i tuđih pozitivnih osobina, upućivanje pohvala i afirmativnih poruka sebi i drugima, podsticanje na razmišljanje o svojim pozitivnim osobinama i vrlinama koje drugi ne primećuju.

12. Snovi

Aktivno razmišljajući o snovima, ovom radionicom želimo da podstaknemo izražavanje unutrašnjih sadržaja i mašte, kao i da uvidimo kako nam razumevanje snova može pomoći da bolje razumemo sebe i svoje potrebe.

13. Stid, ljubomora i krivica

Na ovoj radionici ćemo učesnike usmeriti na otkrivanje zaštitne uloge stida i načine da prevaziđu osećanje stida. Istaći ćemo značaj prepoznavanja osećaja i uverenja koji su u osnovi ljubomore i krivice i podstaći njihovo izražavanje na konstruktivan način.

14. Prijateljstvo

Razvijanje i održavanje prijateljskih odnosa predstavlja jednu od najvažnijih sfera života. Na ovoj radionici bavićemo se pojmom prijateljstva i uspostavljanjem novih prijateljstava, podsticanjem motivacije za davanje i primanje pažnje. Razmišljaćemo o važnosti prijateljstava u životu čoveka.

15. Konflikti i želje

Cilj ove radionice je podsticanje konstruktivnog rešavanja konfliktnih situacija. Učimo kako da se stavljamo u poziciju drugog, kako da tražimo ono što želimo, podstičemo maštu i pozitivna osećanja. Tražimo različita rešenja sukoba, osmišljavamo različite načine izražavanja potreba i shvatamo da odbijanje drugih da nam ispune želje ne mora biti znak odsustva ljubavi.

16. Nasilje

Razgovaramo o situacijama kada su učesnici bili na neki način povređeni, kada su oni nekoga povredili ili bili svedoci nasilja. Stičemo uvid u svoja osećanja i ponašanja u takvim situacijama i podstičemo saosećanje sa drugima uočavajući da i drugi imaju ista osećanja, želje i potrebe kao i mi sami. Takođe, upoznajemo se sa veštinama koje pomažu u rešavanju problema (sukoba), savladavanju besa, samopotvrđivanju i prihvatanju drugih.

17. Svako srce kuca

Na poslednjoj radionici, podstičemo učesnike da budu u kontaktu sa svojim osećanjima, da govore o svojim osećanjima i da razvijaju empatiju. Sa veselim raspoloženjem i doživljajem grupne povezanosti, trudimo se da ostanemo svesniji svojih osećanja i potreba i nalazimo više načina da budemo radosniji u životu.

Kraj programa.