Škola emocija

Program koji realizujemo ima za cilj ubrzanje razvoja emocionalne inteligencije kod dece uzrasta od sedam do jedanaest godina. Cilj je jačanje socijalnih i emocionalnih kompetencija i smanjivanje negativnih posledica bilo kojih stresnih emocija, straha od njihovog iskazivanja i vršnjačkog nasilja, kao i njegove učestalosti.

Program se realizuje putem edukativnih radionica koje se bave emocionalnom inteligencijom, a podrazumeva aktivno učešće dece pri spoznaji i razumevanju sopstvenih emocija, emocija drugih ljudi i uticaja koji one imaju na nas same, druge ljude, međusobne odnose i sve životne sfere i razvojne faze.

Radionice traju sat i po vremena, održavaju se jednom nedeljno, a program traje tokom jednog školskog polugodišta, četiri meseca. Pored radionica na kojima se obrađuju emocije ljutnje, strahova, tuge, ljubavi, stida, ljubomore itd., ostale teme na kojima radimo sa decom kroz program su svesnost o sopstvenim i tuđim emocijama, komunikacija, empatija, saradnja, konflikti, samopouzdanje, prijateljstvo, kao i mnoge druge.

Radionice vode psiholozi i pedagozi, a dodatne aktivnosti tokom radionica kroz pristup, rad i ostvaren pozitivan odnos sa decom su podsticanje samomotivacije kod dece, pospešivanje samopoštovanja i samopouzdanja, empatije i pozitivnog samogovora. Nagrađivanje pozitivnih emocija i ponašanja, prihvatanja, poštovanja različitosti, tolerancije, ljubavi.

Maksimalan broj dece koji može prisustvovati jednoj radionici je desetoro.

Ukoliko želite da prijavite Vaše dete na ovaj program, kao i za sve dodatne informacije, pišite nam preko stranice KONTAKT.

U kojoj će meri osoba ovladati sposobnostima koje spadaju u emocionalnu zrelost je veoma bitno, jer naše emocije su nam često najvažniji vodiči.  Razvijanje emocionalne inteligencije od najranijeg uzrasta ima veliku ulogu u razvoju dečje ličnosti. Akademska inteligencija je često konstantna, dok emocionalna može da se razvija i jača. Mnoga deca koja se iz bilo kojeg razloga osećaju ugroženo, imaju osećaj da su namerno i sa razlogom izabrani za nasilje, što može uticati na veru u sebe, ljude i osećaj sigurnosti u spoljašnjem svetu, a elemenat bespomoćnosti je posebno potresan.

Učestvovanjem u ovom programu stvaraju se opšti uslovi za osvešćivanje, prepoznavanje i aktivan rad na svim vrstama emocionalne pismenosti, emocionalnih stanja i situacijama u kojima se ona javljaju. Bavimo se jačanjem kapaciteta za  prepoznavanje i razumevanje emocija, razumevanjem uticaja koji one imaju na nas i druge ljude, kao i jačanjem sposobnosti suočavanja sa neprijatnim situacijama i emocijama koje one izazivaju. Verujemo da se posvećenim i dugotrajnim radom sa decom na razvoju ovog veoma bitnog dela ličnosti može omogućiti da ostvare svoje potencijale i uspešnije prebrode neminovne razvojne poteškoće. Na ovaj način će deca manje potiskivati bolne emocije, biti u bližem odnosu sa njima i više govoriti o njima, što će sprečiti da se one ispoljavaju kroz simptomatska ponašanja.

Pohađanjem programa škola emocija kod dece razvijamo veću toleranciju na frustraciju, manje anksioznosti i stresa i veće kapacitete za njihovo konstruktivno prevazilaženje. Pojačano usmeravanje pažnje na emocije, slobodnije osećanje i validnije tumačenje svojih i tuđih emocija, više empatije, samopouzdanja i samopoštovanja, što blagotvorno utiče na ličnost deteta, a manje negativnih, ambivalentnih i agresivnih osećanja. Proširivanje spektra i jačanje socijalnih  kompetencija, veština slušanja i komunikacije, kao i saosećanja. Sticanje mogućnosti usmeravanja agresivnog impulsa u socijalno prihvatljivo i konstruktivno ponašanje.

Pozivamo roditelje da dodatno usmere decu u pravcu razvijanja emocionalne inteligencije, socijalne inteligencije, sticanja veština za razumevanje emocija i emocionalnih reakcija. Emocionalna inteligencija je tek od skoro prepoznata u Srbiji i u svetu kao bitan faktor koji zahteva posvećenu pažnju i, ako je zanemarena, može predstavljati delikatan i kompleksan problem sa mnogim negativnim implikacijama. U Srbiji je ovaj problem još uvek nedovoljno prepoznat i malo je organizacija i aktivnosti koje se njime bave. Ovo je inicijativa za prepoznavanje važnosti razvoja emocionalne inteligencije i sprovođenja većeg broja sličnih aktivnosti.

Ukoliko nema organizovanih aktivnosti vezanih za pozitivan emocionalni razvoj, deca se sama, često neuspešno, bore sa neprijatnim socijalnim situacijama u školama i van njih. Učeći decu veštinama koje će im pomoći da se zaustave, umire i usredsrede, polažemo temelje samosvesti i samokontrole na koje možemo nadograditi druge veštine socijalnog i emocionalnog učenja, poput aktivnog slušanja i identifikacije osećanja.

Emocionalna inteligencija obuhvata nekoliko oblasti unutrašnjeg iskustva deteta, kao i odraslih osoba, to su samosvest, suočavanje sa emocijama i njihovo obrađivanje, samomotivacija, empatija i socijalne veštine. Želimo da razvijamo ove kvalitete kod dece, kako bismo u našim školama imali što manje agresije, anksioznosti i stresa, a povećanje empatije, saosećanja, samopouzdanja i samopoštovanja.

Naš program je usmeren na osvešćivanje, prepoznavanje i razumevanje emocija od strane dece, za početak sopstvenih osećanja, kao i osećanja drugih ljudi i drugova u vršnjačkoj grupi.

Fokusiramo se na pet osnovnih područja, odnosno dimenzija na koje se odnosi emocionalna inteligencija. Tih pet područja su:

1. Samosvest

Odnosi se na svest o samom sebi, trenutnu pažnju posvećenu unutrašnjim stanjima i sopstvenim istinskim osećanjima, podrazumeva introspekciju, svest o našim snagama i slabostima, o tome koje emocije osećamo, kada i zašto. Takođe podrazumeva svest o svojim željama, mislima, osobinama i postupcima, kao i o svojoj vrednosti, što direktno utiče na samopouzdanje. Samosvest je sposobnost da upoznamo sebe i sopstveni identitet.

2. Suočavanje sa emocijama i upravljanje njima

Ovo se posebno odnosi na neugodne i uznemirujuće emocije. Razvijanje ovog područja doprinosi fleksibilnosti i lakšem suočavanju sa frustracijama. Podrazumeva razvijanje samokontrole, što je veoma bitno za suočavanje i prevladavanje životnih izazova.

3. Motivacija/samomotivacija

Veština pojedinca da istraje u ostvarivanju postavljenih ciljeva, uprkos neizbežnim problemima i preprekama. Samomotivacija se odnosi na intrinzičku motivaciju, koja je u nama i ne zavisi od spoljašnjih okolnosti i nagrada. Ona se stvara još u detinjstvu, odlaganjem trenutnog zadovoljstva zarad dugoročnog i stvaranjem prvih radnih navika.

4. Empatija

Sposobnost da stvari posmatramo iz perspektive druge osobe, da prepoznamo i razumemo njena osećanja i ponašamo se u skladu sa njima. Empatija se ne doživljava samo uz posredstvo reči, već i uz ton i boju glasa, izraza lica i drugih neverbalnih pokazatelja.

5. Socijalne veštine

Sposobnost održavanja iskrenih odnosa i rada sa drugim osobama. Pozitivno i prilagođeno ponašanje u odnosima sa drugima.

Aktivnosti obuhvataju razvijanje ovih 5 oblasti unutrašnjeg razvoja, uz aktivno učešće dece. Razgovaramo o emocijama, učimo da ih prepoznajemo i imenujemo, kako da ne dozvolimo da nas obuzmu ako to ne želimo, ali i budemo slobodni da ih osećamo i pokazujemo to drugima.

Detaljnije o radionicama